logo  

  

Vyhledat  

  

 
 
SlužbyDemo modulyPro investoryPro turistyDokumentace

 

Veřejná zakázka malého rozsahu
Statutární město Most, zastoupené Vladimírem Pátkem, vedoucím odboru životního prostředí a mimořádných událostí, vyhlašuje v souladu s § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most, otevřené výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Zajištění autobusové dopravy v rámci ekologické výchovy pro rok 2009“

 

Předmět veřejné zakázky
Zajištění autobusové dopravy v rámci ekologické výchovy škol pro rok 2009Technická specifikace
Předmětem plnění je zajištění autobusové dopravy v rámci ekologické výchovy žáků základních a mateřských škol dle následující specifikace:

A) Přistavení autobusu před základní nebo mateřskou školou v určenou hodinu, odvoz žáků na místo určení a přivezení zpět před základní nebo mateřskou školu – vše dle předem zaslané písemné objednávky

B) Zadavatel (objednatel) uhradí přistavení autobusu maximálně do vzdálenosti 5 km

C) Počet míst k sezení v autobuse: 45

D) Doba plnění zakázky: od 1.3.2009 do 31.12.2009

E) Místo plnění zakázky: lokality Ústeckého kraje

F) Cena veřejné zakázky: uchazeč v nabídce navrhne cenu veřejné zakázky ve struktuře:
- cena v Kč za 1 km bez DPH
- cena v Kč za 1 km s DPH
- cena za 1 hodinu čekací doby autobusu v Kč bez DPH
- cena za 1 hodinu čekací doby autobusu v Kč s DPH

G) Platební podmínky a fakturace: úhrada bude probíhat po provedení služby, a to na základě vystavené faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů.


Obsah nabídky
Nabídka bude zpracována a předložena v jednom vyhotovení, v českém jazyce a bude obsahovat:
· vyplněný nabídkový list
· čestné prohlášení o tom,že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu Most, Technickým službám města Mostu,a.s., Mostecké bytové,a.s., Teplu Most, a.s., První Mostecké,a.s. a Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova,a.s.
· kopii výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku, k provádění činnosti pro předmět zakázky, je-li do něj uchazeč zapsán, ne starší 90-ti dnů

Při nedoložení některého dokladu bude uchazeč vyloučen ze soutěže.
Zadavatel neumožňuje variantní řešení.

Termín a způsob podání nabídky
Nabídky, případně písemné omluvy je možno podat osobně nebo poštou doporučeně na adresu: Magistrát města Mostu
Informační recepce
Radniční 1
434 69 Most

Nabídky se podávají písemnou formou v jednom vyhotovení v zalepené obálce s identifikačním údajem uchazeče a označením:

„Zajištění autobusové dopravy v rámci ekologické výchovy škol pro rok 2009“,

 

opatřené na uzavření razítkem uchazeče, nebo jiným identifikačním údajem uchazeče. Nabídky případně písemné omluvy je možno doručit nejpozději do 23.2.2009 do 12.00 hodin.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Při porušení těchto povinností bude uchazeč vyloučen ze soutěže. Otevírání obálek je neveřejné.

Způsob hodnocení nabídky
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny za 1km v Kč včetně DPH a výše ceny za 1 hodinu čekací doby autobusu v Kč včetně DPH, další údaje jsou pouze orientační a pomocné.

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
· v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání, a to písemně všem uchazečům shodně
· odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit
· nevracet uchazečům předložené nabídky
· uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s poptávkovým řízenímZadávací lhůta
Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 24.4.2009.

Další informace o zakázce je možné získat na Magistrátu města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, 2. patro, č. dveří 233, Vlasta Fryčová, tel. č.: 476 448 445.

Vladimír Pátek
vedoucí odboru životního prostředí
a mimořádných událostí

verze pro tiskVerze pro tisk   |  [ Informovat o změně ] | Přihlášený uživatel: